BONUS PROGRAM

PRAVIDLA STANOVUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
ÚČASTI NA AKCI

Staň se naším partnerem

Tato pravidla stanovují základní podmínky účasti na akci „MOTOPALACE BONUS PROGRAM“.

Pořadatelem akce je obchodní společnost:

Moto Palace s.r.o., Slavětínská 662, Praha 9 – 190 14, IČO: 24196151, DIČ: CZ24196151 (dále jen “pořadatel“).

Dalšími subjekty, které se mohou zúčastnit akce, jsou:

Doporučitel – nový nebo stávající zákazník pořadatele, který nemá vůči pořadateli jakékoli závazky po lhůtě splatnosti.

Doporučený – firemní současný nebo budoucí zákazník pořadatele (třetí osoba) splňující veškeré podmínky pro uzavření nové (výkup nebo nákup motorky).

Tato pravidla programu stanovují podmínky pro získání odměny za doporučení (dále jen „odměna”) v případě uzavření nové smlouvy mezi pořadatelem a doporučeným (dále jen „smlouva”) za podmínek stanovených níže v případě, že k uzavření smlouvy dojde na základě výhradního doporučení doporučitele.

Bonus za doporučení je odměna ve výši 500 Kč v případě uzavření nové smlouvy mezi Pořadatelem a Doporučeným. Pořadatel akce s Doporučitelem sepíše Dohodu o provedení práce, na jejímž základě bude Doporučiteli odměna vyplacena, a to převodem na bankovní účet. Doporučenému zároveň tímto vzniká nárok na poukaz ve výši 2000 Kč, který se vztahuje na nákup zboží na webových stránkách www.motopalace.cz

Další podmínky, které musí být splněny, a postup nutný pro získání odměny:

Doporučitel doporučí doporučenému nabídku služeb nabízených pořadatelem. Služby pro účely akce „MOTOPALACE BONUS PROGRAM ” se rozumí služba výkup express a prodej motocyklu, přičemž vždy platí, že doporučitel získává nárok na jednu odměnu v případě uzavření nové smlouvy či více smluv mezi pořadatelem a doporučeným. Pokud jedna smlouva obsahuje vícero služeb, náleží doporučiteli pouze jedna odměna.

Jeden doporučený zákazník může s pořadatelem uzavřít i vícero smluv. Doporučitel při doporučení vždy sdělí pořadateli název jméno a příjmení kontaktní osoby, její telefonní číslo a e-mailovou adresu. Sdělení pořadateli probíhá formou vyplnění formuláře na určené webové stránce pro tuto akci.

Objednávka služeb poskytovaných pořadatelem a následné uzavření smlouvy mezi pořadatelem a doporučeným musí být učiněny ve lhůtě dvou měsíců od sdělení doporučení pořadateli. Doporučený zároveň uvede při sepisování nové smlouvy s pořadatelem správné identifikační údaje. V případě neuvedení těchto identifikačních údajů, nebo jejich nesprávného uvedení, nárok doporučiteli na odměnu nevzniká.

Nárok na odměnu doporučiteli vzniká uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dne uzavření
kupní smlouvy mezi pořadatelem a doporučeným a to za předpokladu, že doporučený splnil veškeré náležitosti vyplývající z kupní smlouvy.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn jednotlivých podmínek akce. V případě změny podmínek nevzniká doporučiteli nárok na náhradu škody ani jiné odškodnění, pokud mu nárok na odměnu nevznikl před výše uvedenou změnou.

Účastí na akci vyjadřují doporučitel i doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Doporučitel zároveň dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Doporučitel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Přijetím odměny poskytuje doporučitel souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Doporučitel prohlašuje, že disponuje výslovným souhlasem doporučeného ve shora uvedeném rozsahu k uvedení jeho údajů v rámci této akce „MOTOPALACE BONUS PROGRAM“ a doporučený souhlasil s tím, aby byl v souvislostí s touto akcí kontaktován pořadatelem. Pokud takovým souhlasem doporučitel nedisponuje, nesmí se akce účastnit, nárok na odměnu nevzniká.

Pořadatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli jednostranně aktualizovat, doplnit či zrušit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním objednávkového formuláře a kliknutím na tlačítko Odeslat potvrzuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasím s tím, aby byly zpracovány společností Moto Palace s.r.o., Slavětínská 662, Praha 9 – 190 14, IČO: 123456, DIČ: 123456 (dále jen „správce“) a použity pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu neurčitou (tj. do odvolání) v rámci činnosti správce i třetích osob – partnerů správce. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mám právo k jejich přístupu, dále mám právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a rovněž mám právo souhlas s použitím osobních údajů kdykoliv odvolat.

Registruj se

Registruj se v našem programu a získejte bonus 500 Kč z každé uskutečněného obchodu. Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám vše vysvětlíme.

Doporuč nás

Máte kolem sebe známé, kteří přemýšlejí o nové motorce nebo chtějí motorku prodat? Za každý tip získáte od nás 500 Kč!

Bonus 500 Kč

Přečtěte si aktuální podmínky bonusového programu a návod pro jeho získání. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Staň se partnerem

* zadáním své emailové adresy souhlasíte s podmínkami se zpracováním osobních údajů.

Motofirmy

Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha
Středočeský
Jihomoravský
Jihočeský
Královéhradecký
Liberecký
Vysočina
Zlínský
Ústecký
Trnavský (SK)
Karlovarský
Prešovský (SK)
Online inzerce
x
Internetové inzertní portály pro motorkáře
Mobile.de
Motoinzerce.cz
Tipmoto.com
Bazos.cz